Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu:
Opracowanie modelu biznesowego wejścia na rynek niemiecki znacząco ulepszonego kedru.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Pełna treść zaproszenia wraz z opisem zamówienia jest dostępna pod tym linkiem > KLIK.