PROJEKTY UE

Wybór najlepszej oferty: model biznesowy wejścia na rynek niemiecki / 15.11.2016

Luma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako zamawiający w zaproszeniu do składania ofert, publikowanego w ramach projektu: modeli biznesowy wejścia na rynek niemiecki, z dnia 15.11.2216 r., po przeprowadzeniu badania złożonych ofert  w dniu 05.12.2016 r., zawiadamia, że dokonał wyboru oferty pochodzącej od oferenta:

VELVET CONCEPT Sp. z o. o.
albowiem:
Oferent nie podlegał wykluczeniu wobec braku powiązań osobowych i kapitałowych.
W wyniku oceny przeprowadzonej z uwzględnieniem jej kryteriów, oferta VELVET CONCEPT Sp. z o. o. otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert. Wynik wybranej oferty to 95 punktów na 100 możliwych do zdobycia.
Protokół wybory oferty jest dostępny pod tym linkiem > KLIK.

Zaproszenie do składania ofert: model biznesowy wejścia na rynek niemiecki / 15.11.2016

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu:
Opracowanie modelu biznesowego wejścia na rynek niemiecki znacząco ulepszonego kedru.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP

Pełna treść zaproszenia wraz z opisem zamówienia jest dostępna pod tym linkiem > KLIK.

Projekt realizowany z udziałem Funduszy Europejskich

Tytuł projektu: OPRACOWANIE MODELU BIZNESOWEGO WEJŚCIA NA RYNEK NIEMIECKI ZNACZĄCO ULEPSZONEGO KEDERU
Cele projektu: WZROST EKSPORTU SPRZEDAŻY KEDERU
Planowane efekty: W EFEKCIE REALIZACJI PROJEKTU LUMA POLSKA SP.Z O.O. ZWIĘKSZY ZATRUDNIENIE I WPROWADZI NOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY W ZAKŁADZIE,  A TAKŻE PRZEPROWADZI PRACE ROZWOJOWE NAD NOWYMI PRODUKTAMI.
Wartość projektu: 221 400,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 90 000,00  PLN

Decision on winning offer: purchase of HF welder / 20.07.2016

Luma Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, as the Purchaser in Invitation to tender for the following project: Purchase of high frequency welder for starting production of improved keder tape, dated 20.07.2016, after examining all submitted offers on 29.07.2016, announces that the winning offer has been submitted by:

TTF Ltd
Unit 2, Wortley Trade Centre,
Low Mills Road, Wortley,
Leeds, LS12 4UY Wielka Brytania

For:

  1. The bidder has not been the subject for exclusion because of any personal connection with the Purchaser.
  2. As a result of the evaluation carried out under the terms of the tender evaluation criteria, this offer among all, the offers received the highest number of points in total. The result of the selected offer is 100 points out of 100.

The evaluation protocol and decision on winning offer is available to download here > CLICK

Invitation to tender: purchase of HF welder / 20.07.2016

We sincerely invite to taking part in tender for:
Purchase of high frequency welder for starting production of improved keder tape.

The project is implemented under the Regional Operational Programme of Lower Silesia for years 2014-2020.
Priority 1: Business and innovation
Action: 1.5. „Development of products and services for SMEs”

The full text of invitation and description of the subject of the contract is available to download here >> CLICK.

Wybór najlepszej oferty: zakup zgrzewarki HF / 20.07.2016

Luma Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Zamawiający w zaproszenia do składania ofert , publikowanego w ramach projektu: Zakup zgrzewarki wysokiej częstotliwości i uruchomienie produkcji znacząco ulepszonego kedru, z dnia 20.07.2016 r., po przeprowadzeniu badania złożonych ofert w dniu 29.07.2016 r., zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie  Zaproszenia do składania ofert z dnia 20.07.2016 r. dokonał wyboru oferty pochodzącej od Oferenta:

TTF Ltd
Unit 2, Wortley Trade Centre,
Low Mills Road, Wortley,
Leeds, LS12 4UY Wielka Brytania

albowiem:

  1. Oferent nie podlegał wykluczeniu wobec braku powiązań osobowych i kapitałowych.
  2. W wyniku oceny, przeprowadzonej pod kątem kryteriów oceny ofert, oferta ta spośród złożonych ofert otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów; wynik wybranej oferty to: 100 punktów na 100 możliwych do zdobycia punktów.

Protokół wyboru oferty jest dostępny pod tym linkiem > KLIK

Zaproszenie do składania ofert: zakup zgrzewarki HF / 20.07.2016

Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu:
Zakup zgrzewarki wysokiej częstotliwości i uruchomienie produkcji znacząco ulepszonego kederu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Oś priorytetowa 1: Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie: 1.5. „Rozwój produktów i usług w MŚP”

Pełna treść zaproszenia wraz z opisem zamówienia jest dostępna pod tym linkiem > KLIK.